Film i Västs regelverk för samproduktion

Gäller fr o m 1 maj 2017
Fastställt på styrelsemöte 2017-04-20

Regelverk för samproduktion

Film i Väst (FiV) är ett av Västra Götalandsregionen helägt bolag. Film i Väst anses som en ledande offentlig aktör i den europeiska filmvärlden och en av de tre mest framgångsrika regionala filmverksamheterna i kraft av såväl konstnärliga som publika framgångar. Film i Väst investerar i Film och TV-drama av hög konstnärlig kvalitet och/eller hög publik attraktionskraft. Film i Västs samproduktioner ska ge nationell och internationell lyskraft samt nå och angå de flesta medborgare i Västra Götaland.

1. Syfte

1.1   Att verka för hög konstnärlig kvalitet i Film och TV-dramaproduktion i Västra Götaland nedan kallad ”Film”.

1.2   Att verka för stort publikt genomslag i de Filmer som samproduceras.

1.3   Att aktivt arbeta för distribution, spridning och cirkulation av Filmerna som samproduceras.

1.4   Att genom ett regionalt perspektiv verka för en breddning och förnyelse vad gäller form, innehåll i och finansiering av svensk Film.

1.5    Att sätta Västra Götaland på kartan genom att bidra till att främja internationell samproduktion och internationellt utbyte på Filmens område där Europa är prioriterat.

1.6   Att nå och angå de flesta medborgare i Västra Götaland med FiV:s samproduktioner.

1.7   Att underhålla och utveckla regionens infrastruktur.

1.8   FiV ska med beaktande av verksamhetens syfte och mål investera i utvalda Filmer och TV-dramaproduktioner avsedda för distribution på alla nuvarande och framtida plattformar samt distributionsformer.

2. Allmänna bestämmelser

2.1   FiV är en samproducent och ska tillsammans med de andra samproducenterna producera, finansiera, äga och förvalta Filmen.

2.2   En samproduktionsinsats från FiV förutsätter att Filmen förlägger del av sin produktion till Västra Götaland. Producenten ska garantera att minst 100 procent av insatsen spenderas i Västra Götaland. Om den överenskomna spenden[1] inte uppnås blir producenten återbetalningsskyldig. Eventuell återbetalning regleras i samproduktionsavtalet.

2.3   Producenten ska ha det fulla ansvaret för produktionens ekonomiska och innehållsmässiga styrning och ska garantera produktionens genomförande och distribution. FiV kan kräva att produktionens färdigställande garanteras genom att en färdigställandegaranti (Completion Bond) tecknas.

2.4   Filmen ska genomföras i enlighet med den beskrivning av produktionen som bildar grund för FiV:s ställningstagande. Förändringar ska godkännas av FiV.

2.5   Svensk arbetsrättslagstiftning och kollektivavtal ska följas. Undantag kan förekomma i internationella samproduktioner där huvudproducentens bolag inte är registrerat i Sverige, om så är fallet ska huvudproducentens lands lagar på området följas.

2.6   FiV får inte ingå samproduktion med eller betala ut samproduktionsinsats till produktionsbolag som har skulder till skatteverket eller kronofogden, inte heller med bolag som är under likvidation, rekonstruktion eller försatta i konkurs. Detsamma gäller produktionsbolag som har oreglerade skulder eller återbetalningskrav till FiV. FiV får inte heller betala ut samproduktionsinsats till ett företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett bidrag olagligt eller oförenligt med den inre marknaden.

2.7   En ansökan till FiV ska vara skriftlig och ska skickas in digitalt till FiV:s ansökningsportal innan arbetet med Filmen inleds. Ansökan ska innehålla uppgifter om det sökande produktionsbolaget, manus, projektbeskrivning inklusive start- och slutdatum, budget och finansieringsplan där sökt samproduktionsinsats framgår.

2.8    Inför beslut och fortsatt samproduktionsdiskussion ska FiV få en av producenten föreslagen budget, nedbruten med information om spendelement i Västra Götaland och eventuella övriga territorier. Vidare ska regivision, tidsplan och distributionsplan samt alla övriga relevanta dokument delges FiV.

3. Beslutsordning och bedömningskriterier

3.1   FiV:s Produktionsgrupp bereder ansökningar och Produktionschefen fattar beslut om vilka Filmer som FiV ska samproducera. Besluten fattas på delegation av styrelsen och besluten anmäls dit.

3.2   Samproduktionsinsats görs i Filmer som bedöms ha en konstnärlig och/eller publik potential. Insatsens storlek relateras till den mängd produktion som görs i regionen.

3.3   Filmer som vänder sig till barn och ungdom ska prioriteras. För att internationella barn- och ungdomsfilmer ska komma i fråga måste de ha säkrad distribution i Sverige.

3.4   Jämställdhet (genusperspektiv) och mångfald ska vägas in. FiV:s samproduktioner ska ha en bredd och representativitet i berättarperspektiven: kön, etnicitet, klass, ålder och land/stad. Ett repertoartänk ska eftersträvas i det samlade valet av samproduktioner.

3.5   Det görs en noggrann bedömning av producentens förutsättningar att genomföra produktionen. Producenten ska ha dokumenterad erfarenhet av långfilm eller TV- dramaproduktion. Undantag kan ske vid kortfilm, talangsatsningar och lågbudgetfilmer samt vid konstnärligt smala Filmer som produceras med första- och andragångsregissör eller producent.

3.6    FiV accepterar ansökningar från alla professionella internationella producenter med etablerade produktionsbolag inom EU. Dock kan FiV kräva att produktionen engagerar en samproducent i Sverige med ansvar för produktionens genomförande i Sverige.

4. Film i Västs krav och villkor för samproduktion

4.1 Samproduktionsavtal

4.1.1    Samproducenterna ska ingå ett samproduktionsavtal där FiV ska vara signerande part. Det åligger producenten att upprätta förslag till samproduktionsavtal, inklusive nödvändiga bilagor. Detta ska förhandlas mellan samproducenterna.

4.1.2   För att samproduktionsavtalet ska kunna undertecknas ska producenten belägga att Filmen är fullfinansierad samt att distributionen är garanterad. Samtliga i samproduktionsavtalet ingående bilagor ska ha delgetts FiV för kännedom och i förekommande fall godkännande innan samproduktionsavtalet kan undertecknas. FiV ska särskilt godkänna hur eventuella egeninsatser och deferrals har beräknats. FiV:s ”Regelverk för samproduktion” ska ha godkänts av producenten.

4.1.3   Samproduktionsinsatsen utbetalas normalt vid fyra tillfällen enligt följande: vid inspelningsstart, vid avslutad inspelning, vid leverans av Filmen och vid slutredovisning. En avvikande utbetalningsplan kan bli aktuell om produktionens kostnadsstruktur ger grund för det. Samproduktionsavtalet ska vara påskrivet av samtliga samproducenter innan FiV kan göra sin första utbetalning.

4.1.4   Producenten ska hålla en särskild redovisning för kostnader som är förbrukade/omsatta i Västra Götaland. Redovisningen ska revideras  av en auktoriserad revisor som ska intyga att redovisade kostnader är giltig spend i Västra Götaland (gäller inte samproduktionsinsatser under 500 000 SEK).

4.2 Andel av ägande samt intäkter

4.2.1   FiV ska ha del av intäkterna från första kronan. Grundregeln är att FiV ska ha samma andel av produktionens intäkter som FiV:s investering pro rata samproduktionskapitalet samt position parallellt övriga samproducenter (pari passu). Stöd, mjuka lån, presales, minimigarantier etc ska räknas av innan ägarandelarna beräknas. FiV godkänner inte negativ särbehandling. Om sådan sker har FiV rätt att dra sig ur Filmen.

4.2.2   Det åligger producenten att avräkna Filmens intäkter månadsvis det första året från Filmens premiär, därefter med ett längre intervall enligt samproduktionsavtalet. FiV äger rätt att kräva att en Collecting Agency avräknar Filmens intäkter och att ett  Collecting Agency Agreement upprättas där FiV är part.

4.3 Rätt att följa produktionen

4.3.1   Producenten ska fortlöpande hålla FiV informerade om produktionens fortskridande, särskilt om det uppstår avvikelser från fastställd tidsplan och budget.

4.3.2   FiV ska ha möjlighet att följa produktionen på plats, se dagstagningar samt besöka lokal för klippning och övriga postproduktionslokaler. FiV ska komma överens med producent om lämplig tidpunkt för dessa besök.

4.3.3   FiV ska ha möjlighet att ställa krav på ett uppstartsmöte i samband med avtalsförhandlingen samt en utvärdering av produktionen med berörda parter i samproduktionen. Det är producentens ansvar att kalla till dessa möten.

4.3.4   FiV ska under efterarbetet ges möjlighet att ta del av Filmen i den utsträckning FiV önskar. Producenten ska bereda FiV möjlighet att se den föreslagna slutversionen och lämna synpunkter i god tid innan Filmen låses. Producenten ska beakta eventuella synpunkter från FiV.

4.3.5   FiV ska utan anmodan erhålla en fullständig förteckning över samtliga anställda samt uppdragstagare och leverantörer. Denna ska lämnas vid inspelningens start och uppdateras vid produktionens slut. Av förteckningen ska framgå var samtliga är skrivna samt personnummer och var bolagen är registrerade samt organisationsnummer.

4.4. Offentliggörande av beslut

4.4.1   När FiV tagit beslut att investera i en produktion offentliggörs detta på FiV:s hemsida med uppgifter såsom produktionens titel, produktionsbolag, regissör samt storleken på FiV:s investering och den totala budgeten för produktionen (gäller inte kortfilm).

4.5 Marknadsföring av filmen

4.5.1   FiV ska i samråd med producenten besluta om en plan för mediaarbetet under produktionstiden, vilket inkluderar exempelvis en pressaktivitet (gäller inte kortfilm).

4.5.2   FiV äger rätt att vid studiebesök etc visa FiV:s studio. Visningen ska utformas så att produktionen inte störs och scenografi och liknande lämnas intakt. FiV ska i god tid informera produktionen om studiebesök och samråda om lämplig tid för visning.

4.5.3   Producenten ska i samband med lansering kostnadsfritt tillhandahålla FiV marknadsförings-material samt underlag för pressmaterial, 10 planscher samt 10 DVD-kopior i distributionsutförande av Filmen samt minst 10 stillbilder (respektive 5 vardera för kortfilm) och rörligt material från Filmen såsom trailer eller teaser för publicering på FiV:s hemsida.

4.6 Creditering

4.6.1   FiV ska crediteras som samproducent i Filmens förtext, på Filmens affisch och annan betald annonsering samt i allt tryckt material som presenterar och marknadsför Filmen. FIV ska godkänna utformningen av Filmens för- och eftertexter i sin helhet.

4.6.2   FiV:s logotyp ska finnas med i Filmens credit samt på allt material som presenterar och marknadsför Filmen.

4.6.3   Då övriga samproducenters beslutsfattare erhåller personlig kredit ska FiV:s produktionschef eller annan utsedd representant för FiV erhålla likvärdig namnkredit.

4.7 Regional premiär

4.7.1   En särskild premiär ska arrangeras i Västra Götaland. FiV beslutar på vilken ort premiären ska genomföras. Samråd sker med producenten och distributören om lämpligt datum. Filmens producent och regissör ska delta. Det är producentens ansvar att bekosta premiärdeltagandet för producenten, regissören och eventuella ytterligare medverkande nyckelpersoner i Filmen såsom men inte uteslutande Filmens skådespelare.

4.8 Statistik

4.8.1   Efter Filmens svenska premiär åtar sig producenten att veckovis lämna information till FiV om antal biobesök under den tid Filmen visas på svenska biografer. Producenten ska även i skälig utsträckning tillhandahålla tittarsiffor från visning i TV samt statistik kopplat till DVD-försäljning och uthyrning.

   *     *    *

Film i Västs investering enligt detta regelverk lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 54 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014, genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget[2].

Uttryck som används i dessa regelverk har samma betydelse som i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

FiV ska utföra de uppgifter avseende offentliggörande, rapportering och registerföring som följer av 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.

[1] Med spend avses produktionsrelaterade kostnader i Västra Götaland som avser löner till personer skrivna i Västra Götaland eller köp av varor och tjänster av företag med fast driftställe i Västra Götaland och med anställd personal i Västra Götaland. Inköp av förbrukningsvaror i samband med produktionen räknas som spend förutsatt att inköpsadressen är i Västra Götaland. Praktisk egeninsats räknas inte som spend.

[2] (GBER): http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.187.01.0001.01.SWE