I dag har regeringen under kulturminister Parisa Liljestrand tillsatt en utredning som får ett brett uppdrag att ta fram förslag på en filmpolitik som stämmer överens med det sätt som svensk film produceras, distribueras och konsumeras för att det även framöver ska produceras kvalitativ svensk film som är angelägen för många. I expertgruppen ingår bland andra Tomas Eskilsson, Film i Väst Analytics.

Filmutredningen ska bland annat analysera den snabba teknikutvecklingen, nya publikbeteenden och konsumtionsmönster, ekonomiska förutsättningar inom branschens olika led samt samspelet mellan olika offentliga insatser. Uppdraget innefattar även att analysera hur filmpolitiken är utformad i andra länder och vilka lärdomar som kan dras av det.

Utifrån den analys som görs ska utredningen bland annat lämna förslag om:

  • hur de nationella filmpolitiska målen ska formuleras
  • hur de statliga filmstöden hos Svenska Filminstitutet, Konstnärsnämnden och Tillväxtverket ska vara utformade
  • hur filmarvet bättre kan bevaras och göras tillgängligt i framtiden, bland annat genom fortsatt digitalisering, samt
  • nya former för parts- och branschsamverkan.

Till särskild utredare utser regeringen Eva Bergquist, kulturdirektör i Region Stockholm. Till utredningen knyts även en expertgrupp som kommer att bestå av filmvetaren och verkställande direktör för Stiftelsen Ingmar Bergman, Jan Holmberg, medieanalytikern Johanna Koljonen, analyschefen för Film i Väst Tomas Eskilsson, manusförfattaren och regissören Lisa Langseth, verkställande direktören Raoul Grünthal och tillträdande konstnärliga ledaren för Göteborg filmfestival Pia Lundberg.

Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2025.