Vilken del av en filmproduktion skapar störst miljöpåverkan? Inspelningen? Transporterna? Maten? Och omvänt: hur kan klimatpåverkan minskas? Den frågan har forskarna Birgit Brunklaus och Malin Eriksson på Miljösystemanalys på Chalmers undersökt i en studie beställd av Film Väst och GötaFilm. Nu är rapporten klar och den pekar på transporterna som det stora miljöproblemet.

Film Väst är i dag en av Europas viktigaste filmfonder, dit filmproducenter/bolag kan vända sig med sina projekt och söker medfinansiering. Film Väst ställer krav på bland annat köp av varor och tjänster. För att kunna ställa krav på en mer miljömässigt hållbar filmproduktion behövs en förståelse hur filmproduktionen påverkar miljön och hur den kan arbeta miljömässigt hållbart. I ett samarbetsprojekt mellan Film Väst och Chalmers har ett enkelt verktyg specifik för filmproduktion tagits fram med bland annat livscykelanalys (LCA).

Det övergripande syftet har varit att utveckla verktyg för att beräkna filmproduktionens miljöpåverkan och aktörers möjlighet att påverka: regissör/platschef, ljustekniker, skådespelare etc. Projektet är uppdelat i tre delprojekt:

  1. att ta fram en modell och en metod för att beräkna miljöpåverkan av filmproduktion
  2. att ta fram filmdata med hjälp av inspelningsplan, platsbesök och enkäter till aktörer
  3. att med tillgänglig LCA-data beräkna filmproduktionens klimatpåverkan (kg CO2 ekv).

Fem moment har tagits med i beräkningen: förproduktion, produktion, postproduktion, samt distribution och konsumtion. Själva produktionen inkluderar flera olika delmoment: utrustning, mat, transport t/r (skådespelare, utrustning), och boende.

Beräkningarna har gjorts utifrån inspelningen av GötaFilms TV-drama Det mest förbjudna (som sändes i SVT i påskas). Resultaten visar att filmproduktionens klimatpåverkan i huvudsak orsakas av transporter och flygresor (73%), samt inspelning (16%), kost (5%) och logi (3%).

Filmproduktion orsakar totalt cirka 51 kg CO2 ekv eller 17kg per timme. Utsläppen varierar framförallt beroende på val av transportslag, samt typ av inspelning, kost och logi. Modellen, metoden och beräkningarna möjliggör framtagandet av rekommendationer för framtida filmproduktioner.

Hela rapporten kan du läsa här.