Jonathan Olsberg från strategikonsultfirman Olsberg SPI tillsammans med kulturminister Alice Bah Kuhnke under Film Västs möte i Cannes.
Vid ett möte i Cannes idag presenterade Film Väst ett nytt förslag till produktionsrabatt för kulturminister Alice Bah Kuhnke med flera. Produktionsrabatten för filmproduktioner framhålls som ett viktigt självfinansierande komplement till en välkommen statlig filmpolitisk satsning.
Film Väst presenterade idag den europiska rapporten A Production Incentive for Sweden för kulturminister Alice Bah Kuhnke med flera inbjudna gäster vid ett möte i samband med filmfestivalen i Cannes. Resultaten i rapporten, som tagits fram av strategikonsultfirman Olsberg SPI, pekar på ett akut behov av stimulansåtgärder för den svenska filmbranschen av en typ som blir allt vanligare i Europa. Svensk filmproduktion tappar snabbt konkurrenskraft i förhållande till andra regioner. Därtill läggs de strukturella förändringar som digitaliseringen har medfört med ett intäktstapp för branschen i DVD-marknaden på uppemot en halv miljard kronor sedan den senaste filmavtalsrundan. Införandet av en statligt finansierad rabatt i storleksordningen 20-25 % av filmproduktionskostnaden är enligt rapporten nödvändig för att fler filmer ska kunna produceras i Sverige och att för att genomsnittsbudgeten i filmerna ska bli större.Med produktionsrabatter kan svenska filmer som annars av kostnadsskäl hade producerats utanför Sverige istället ”flytta hem” i större omfattning.  Attraktionskraften gentemot internationella produktioner att göra sina filmer i Sverige skulle också öka enligt några av slutsatserna i rapporten.

Vidare visar rapporten att produktionsrabatter som idag tillämpas runt om i Europa har potential att finansiera sig själva, eftersom ökad tillväxt genererar större skatteintäkter samtidigt som kostnaderna sjunker i transfererings-systemen när sysselsättningen stimuleras.

Bland exemplen lyfts Frankrike fram där skatteintäkter plus sociala intäkter ökat 4 gånger i förhållande till det stöd av den här typen som lämnats till fransk filmproduktion under 2013.

Rapportens förslag till produktionsrabatter kompletterar därmed regeringens nyligen aviserade anslags- och konsulentorienterade filmpolitik med en ”öppen” självfinansierande näringspolitisk reform.

– Produktionsrabatter är ett viktigt komplement till en välkommen statlig filmpolitisk satsning inom kulturpolitikens ram. En sådan reform ska dock inte enbart ses som en kulturpolitisk åtgärd utan även som en betydelsefull näringspolitisk reform med stora samhällsnyttor som även får gynnsamma spridningseffekter långt utanför filmbranschen, säger Tomas Eskilsson VD Film Väst.

Rapporten är framtagen i samarbete med Film Väst för Filmpool Nord och Film i Skåne och i samverkan med Film- och TV-producenterna.

Här kan du ladda ner rapporten.

För intervjuförfrågan och ytterligare information, kontakta Camilla Nasiell, 070 720 65 63, camilla.nasiell@mondayrelations.se eller Stellan Forsberg, 070 763 97 66, stellan.forsberg@mondayrelations.se.