Om projektutveckling

Syfte
Syftet med Film i Västs samproduktionsinsatser i utvecklingsskedet är att stärka produktionsbolags möjligheter att utveckla projekt inom lång spelfilm, lång dokumentär och dramaserier från idé fram till produktion och på så vis, genom ett regionalt perspektiv, verka för en breddning och förnyelse vad gäller form, innehåll i och finansiering av svensk film. De valda projekten ska även bidra till att utveckla infrastrukturen för produktionen av film- och tv-branschen i Västra Götaland.

Vem kan söka?
Samproduktion i utvecklingsskedet kan sökas av professionella och dokumenterat verksamma produktionsbolag och producenter inom film och tv. Med professionella och dokumenterat verksamma menas att det sökande bolaget/producenten måste ha producerat minst en lång spelfilm, lång dokumentär eller dramaserie som haft reguljär distribution.

För vad kan man söka?
Samproduktionsinsatser i utvecklingsskedet går att söka i flera steg för både idé-, manus- och projektutveckling. Sådan samproduktionsinsats kan inte sökas för internationella samproduktioner, retroaktiva kostnader, ej heller för option på skönlitterära verk eller för filmer som produceras som en del av utbildningen på en filmskola.

Medel kan sökas för kostnader mellan 50 000 och 200 000 kronor.

Hur söker man?
För att kunna söka samproduktionsinsats i utvecklingsskedet måste projektet vara formulerat i ett synopsis eller motsvarande som ska bifogas ansökan. Texten som bifogas ansökan ska vara skriven på svenska.

Handlingar som ska bifogas ansökan:

  • Synopsis/Projektbeskrivning
  • Vad utvecklingen avser
  • Utvecklingsbudget
  • Tidplan
  • CV på nyckelfunktioner

Ansökan (PDF-fil) med bilagor mailas till kompetens@filmivast.se. Märk ämnesraden med projektets titel.

Om det sökande bolaget väljer att söka mer än en gång för samma projekt ska projektet ha genomgått avgörande förändringar för att ansökan ska behandlas. Denna bedömning görs av handläggare och produktionschef på Film i Väst.

Ansökningar som inte uppfyller villkoren behandlas ej.

Observera att material som inkommer till Film i Väst kan vara att anse som allmän handling. Film i Väst är skyldigt att lämna ut alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess.

När söker man?
Samproduktionsinsatser för utveckling kan sökas vid två tillfällen under 2023. Handläggningstiden är sex veckor från det att ansökan inkommit.

Ansökningstillfällen 2023: 11 maj och 21 september.

Hur bedöms ansökan?
Medel fördelas utifrån en bedömning av behov, och projektets konstnärliga och publika kvalitet. Beslutet baseras på de mål och regelverk som Film i Väst i övrigt har för sin verksamhet.

Hur fattas beslut?
Ansökan handläggs av Jenny Gilbertsson (svensk långfilm och dramaserier) och Jenny Luukkonen (lång dokumentär) på Film i Väst och beslut fattas av produktionschef Kristina Börjeson. Bedömningen av inkomna ansökningar baseras på kriterier i Film i Västs regelverk och uppdrag. Om ansökan beviljas tecknas samproduktionsavtal för utvecklingen med Film i Väst.

Vad händer sen?
Vid beslut om samproduktion ska ett samproduktionsavtal för utvecklingen upprättas. Förslag på samproduktionsavtal upprättas av Richard Sandblom, avtalshandläggare.

De generella villkoren för Film i Västs samproduktioner framgår av Film i Västs regelverk för samproduktioner.

Ladda ner

Projektutveckling Film i Väst 2023

Klicka på bilden, klicka på de tre punkterna för att ladda ner …