Film i Västs regelverk för samproduktion

Gäller från och med 1 januari 2024
Fastställt på styrelsemöte 26 oktober 2023

Film i Väst är ett av Västra Götalandsregionen helägt bolag. Film i Väst anses vara en ledande offentlig aktör i den europeiska filmvärlden och en av de mest framgångsrika regionala filmverksamheterna i kraft av såväl konstnärliga som publika framgångar. Film i Väst investerar i film och dramaserier av hög konstnärlig kvalitet och/eller hög publik attraktionskraft. Film i Västs samproduktioner ska ge nationell och internationell lyskraft åt regionen samt nå och angå medborgare i Västra Götaland.

1 Syfte

1.1       Att verka för hög konstnärlig kvalitet i produktionen av film, dramaserier och övriga format i Västra Götaland, nedan kallad ”Film”.

1.2      Att verka för stort publikt genomslag i Filmerna som samproduceras.

1.3      Att aktivt arbeta för distribution, spridning och cirkulation av Filmerna som samproduceras på alla nuvarande och framtida plattformar samt distributionsformer.

1.4      Att genom ett regionalt perspektiv verka för en breddning och förnyelse vad gäller form, innehåll och finansiering av svensk Film.

1.5      Att sätta Västra Götaland på kartan genom att bidra till att främja internationell samproduktion och internationellt utbyte på Filmens område där Europa är prioriterat.

1.6      Att nå och angå medborgare i Västra Götaland med Film i Västs (FiV) Filmer.

1.7       Att underhålla och utveckla regionens infrastruktur.

2 Bestämmelser för samproduktion

2.1      FiV är en samproducent och ska tillsammans med de andra samproducenterna producera, finansiera, äga och förvalta Filmen.

2.2      En samproduktionsinsats från FiV förutsätter att del av Filmens produktion förläggs till Västra Götaland. Producenten ska garantera att minst 100 procent av insatsen spenderas i Västra Götaland. Om den överenskomna spenden[1] inte uppnås blir producenten återbetalningsskyldig enligt villkor i samproduktionsavtalet.

2.3      Producenten ska ha det fulla ansvaret för produktionens ekonomiska och innehållsmässiga styrning och ska garantera produktionens genomförande och distribution. FiV kan kräva att produktionens färdigställande garanteras genom att en färdigställandegaranti (Completion Bond) tecknas.

2.4      Produktionen av Filmen ska genomföras i enlighet med den beskrivning som utgör grund för FiV:s ställningstagande. Förändringar ska godkännas av FiV.

2.5      Svensk arbetsrätts- och arbetsmiljölagstiftning samt kollektivavtal ska följas. Undantag kan förekomma i internationella samproduktioner där huvudproducentens bolag inte är registrerat i Sverige. Om så är fallet ska huvudproducentens eget lands lagar på området följas.

2.6      FiV får inte ingå samproduktion med eller betala ut samproduktionsinsats till produktionsbolag som har skulder till Skatteverket eller Kronofogden, inte heller med bolag som är under likvidation, rekonstruktion eller försatta i konkurs. Detsamma gäller produktionsbolag som har oreglerade skulder eller återbetalningskrav till FiV. FiV får inte heller betala ut samproduktionsinsats till ett företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett bidrag olagligt eller oförenligt med den inre marknaden.

3  Beslutsordning och bedömningskriterier

3.1      En ansökan till FiV ska skickas in digitalt till FiV:s ansökningsportal innan arbetet med Filmen inleds. Ansökan ska innehålla uppgifter om det sökande produktionsbolaget, manus, projektbeskrivning, tidplan, budget och finansieringsplan där sökt samproduktionsinsats framgår.

3.2      Inför beslut och fortsatt diskussion om samproduktion ska FiV få en av producenten föreslagen budget, nedbruten med information om spendelement i Västra Götaland och eventuella övriga territorier. Vidare ska regivision, tidplan och distributionsplan samt alla övriga relevanta dokument tillhandahållas FiV.

3.3      FiV:s Produktionsgrupp bereder ansökningar. Beslut om vilka filmer som ska samproduceras fattas i enlighet med delegationsordning fastställd av FiV:s styrelse. Besluten anmäls till FiV:s styrelse.

3.4      Samproduktionsinsats görs i Filmer som bedöms ha en konstnärlig och/eller publik potential. Insatsens storlek relateras till den mängd produktion som görs i Västra Götaland.

3.5      Filmer som vänder sig till barn och unga ska prioriteras. För att internationella barn- och ungdomsfilmer ska komma i fråga måste de ha säkrad distribution i Sverige.

3.6      Jämställdhet och mångfald ska vägas in. FiV:s samproduktioner ska ha en bredd och representativitet i berättarperspektiven. Ett repertoartänk ska eftersträvas i urvalet av samproduktioner.

3.7      Det görs en noggrann bedömning av producentens förutsättningar att genomföra produktionen. Producenten ska vara etablerad och ha dokumenterad erfarenhet av långfilm eller dramaserieproduktion. Undantag kan ske vid kortfilm, talangsatsningar och lågbudgetfilmer.

3.8      FiV accepterar ansökningar från alla professionella internationella producenter med etablerade produktionsbolag inom EU. Dock kan FiV kräva att produktionen engagerar en samproducent i Sverige med ansvar för produktionens genomförande i Sverige.

4  Krav och villkor för samproduktion

4.1 Samproduktionsavtal

4.1.1    Samproducenterna ska ingå ett samproduktionsavtal där FiV ska vara signerande part. Det åligger producenten att upprätta förslag till samproduktionsavtal, inklusive nödvändiga bilagor. Detta ska förhandlas mellan samproducenterna.

4.1.2   För att samproduktionsavtalet ska kunna signeras ska producenten styrka att Filmen är fullfinansierad samt att distributionen är garanterad. Samtliga i samproduktionsavtalet ingående bilagor ska ha granskats av FiV innan samproduktionsavtalet kan undertecknas. FiV:s ”Regelverk för samproduktion” ska ha godkänts av producenten.

4.1.3   Samproduktionsinsatsen utbetalas normalt vid fyra tillfällen enligt följande: vid inspelningsstart, vid avslutad inspelning, vid leverans av Filmen och vid slutredovisning. En avvikande utbetalningsplan kan bli aktuell om produktionens kostnadsstruktur ger grund för det. Samproduktionsavtalet ska vara påskrivet av samtliga samproducenter innan FiV kan göra sin första utbetalning.

4.1.4   Producenten ska hålla en särskild redovisning för kostnader som är upparbetade i Västra Götaland. Redovisningen ska revideras av en auktoriserad revisor som ska intyga att redovisade kostnader är giltig spend i Västra Götaland (gäller inte samproduktionsinsatser under 500 000 SEK).

4.2  Andel av ägande samt intäkter

4.2.1   FiV:s investering är equity, inte stöd, vilket innebär att FiV ska ha del av intäkterna från första kronan. Grundregeln är att FiV ska ha del av Filmens intäkter – från alla territorier och medier – pro rata samproduktionskapitalet samt i position parallellt övriga samproducenter (pari passu). Stöd, mjuka lån, presales, minimigarantier, stipendier och liknande räknas inte som samproduktionskapital. FiV godkänner inte negativ särbehandling. Om sådan sker har FiV rätt att dra sig ur Filmen.

4.2.2   Producenten ska regelbundet avräkna Filmens intäkter det första året från Filmens premiär, därefter med intervall enligt samproduktionsavtalet. FiV har rätt att kräva en Collecting Agency som hanterar och fördelar Filmens intäkter samt att ett Collecting Agency Agreement (CAMA) upprättas där FiV är signerande part.

4.3 Rätt att följa produktionen

4.3.1   Producenten ska fortlöpande hålla FiV informerad om produktionens fortskridande, särskilt om det uppstår avvikelser från fastställd tidplan och budget.

4.3.2   FiV ska ha möjlighet att följa produktionen på plats, se dagstagningar samt besöka lokal för klippning och övriga postproduktionslokaler. FiV ska komma överens med producent om lämplig tidpunkt för dessa besök.

4.3.3   FiV ska under efterarbetet ges möjlighet att ta del av Filmen i den utsträckning FiV önskar. Producenten ska bereda FiV möjlighet att se och lämna synpunkter på den föreslagna slutversionen i god tid innan Filmen låses. Producenten ska beakta eventuella synpunkter från FiV.

4.3.4   FiV ska utan anmodan erhålla en teamlista med titlar och e-postadresser över samtliga anställda samt uppdragstagare och leverantörer. Denna ska lämnas vid inspelningens start och uppdateras vid produktionens slut.

4.4  Offentliggörande av beslut

4.4.1   FiV:s beslut att investera i en produktion offentliggörs årligen på FiV:s hemsida, med uppgifter såsom produktionens titel, produktionsbolag samt storleken på FiV:s investering.

4.5  Marknadsföring av filmen

4.5.1   FiV ska i samråd med producenten besluta om en plan för lansering och marknadsföring av Filmen, vilket inkluderar exempelvis ett pressbesök under inspelningen. FiV ska nämnas i all information om filmen och offentliggörandet i media ska ske i samråd med FiV.

4.5.2   Producenten ska i samband med lansering kostnadsfritt tillhandahålla FiV marknadsföringsmaterial samt underlag för pressmaterial, affischer, stillbilder samt ladda upp den färdiga Filmen i ansökningsportalen tillsammans med rörligt material från Filmen såsom trailer eller teaser för publicering på FiV:s hemsida.

4.6 Creditering

4.6.1   FiV ska crediteras som samproducent i Filmens förtext och eftertext, på Filmens affisch och i annan betald annonsering samt i allt tryckt material som presenterar och marknadsför Filmen. FIV ska godkänna utformningen av Filmens för- och eftertexter i sin helhet.

4.6.2   FiV:s logotyp ska finnas med i Filmens credit samt på allt material som presenterar och marknadsför Filmen.

4.6.3   Då övriga samproducenters beslutsfattare erhåller personlig credit ska FiV:s produktionschef erhålla likvärdig namncredit.

4.7 Regional premiär

4.7.1   En särskild premiär ska arrangeras i Västra Götaland. FiV beslutar på vilken ort premiären ska genomföras. Samråd ska ske med producenten och distributören om lämpligt datum. Filmens producent och regissör ska delta. Det är producentens ansvar att bekosta premiärdeltagandet för producenten, regissören och eventuella ytterligare medverkande nyckelpersoner i Filmen såsom till exempel Filmens skådespelare.

4.8   Statistik

4.8.1   Efter Filmens svenska premiär åtar sig producenten att veckovis lämna information till FiV om antal biobesök under den tid Filmen visas på svenska biografer. Producenten ska även i skälig utsträckning tillhandahålla tittarsiffor från visning i TV samt statistik kopplat till visning på övriga plattformar.

Film i Västs investering enligt detta regelverk lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 54 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014[2], genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

De uttryck som används i detta regelverk har samma betydelse som i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

FiV åtar sig att utföra de uppgifter avseende offentliggörande, rapportering och registerföring som följer av 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.

Noter

[1] Med spend avses produktionsrelaterade kostnader i Västra Götaland som avser löner till personer skrivna i Västra Götaland eller köp av varor och tjänster av företag med fast driftställe i Västra Götaland och med anställd personal i Västra Götaland. Inköp av förbrukningsvaror i samband med produktionen räknas som spend förutsatt att inköpsadressen är i Västra Götaland. Praktisk egeninsats räknas inte som spend.

[2] (GBER): http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.187.01.0001.01.SWE

Ladda ner

Regelverk för samproduktion

För att läsa, klicka på bilden. För att ladda ner som pdf, klicka på de tre små prickarna.