Svensk långfilm

Mål och syfte
Film i Väst ska tillsammans med den professionella filmbranschen samproducera film, dramaserier och andra format inom den audiovisuella sektorn.

Film i Väst ska också bidra till en hållbar och modern infrastruktur i Västra Götaland genom utveckling av talang, kompetens och faciliteter som attraherar den svenska, nordiska och europeiska filmindustrin.

De långfilmer som väljs ska antingen bedömas ha hög konstnärlig internationellt gångbar kvalitet och/eller möjlighet att nå ett stort publikt genomslag. Hög konstnärlig kvalitet tolkas som möjlighet att väljas till någon av de stora prestigefulla internationella filmfestivalerna Cannes, Berlin, Venedig, Sundance eller Toronto. Ett stort publikt genomslag tar sitt avstamp i minimum 150 000 biobesök. De valda projekten ska bidra till att utveckla infrastrukturen för film- och tv-branschen i Västra Götaland.

Vem kan söka
Etablerade producenter och produktionsbolag med dokumenterad erfarenhet av långfilms- och/eller dramaserieproduktion kan ansöka om samproduktion av filmprojekt.

För vad kan man söka
Samproduktionsmedel kan sökas för projekt över 60 minuter. Ansökan måste göras före inspelningsstart.

Bedömningskriterier
En bedömning görs av projektet utifrån följande kriterier:

 • manus/vision/genre
 • målgrupp/publik
 • konstellationen regi/manus/producent
 • upphovspersonernas tidigare erfarenheter och framgångar
 • produktionsbolagets tidigare erfarenheter och framgångar
 • genomförandepotential
 • budget/finansiering
 • regional effekt
 • publik- och/eller festivalpotential
 • möjlighet till internationell spridning

När och hur ansöker man
Ansökningar kan göras löpande, Film i Väst använder sig inte av deadlines annat än för specifika satsningar. Handläggningstiden är sex veckor för nyinkomna projekt och Film i Väst lämnar efter beslut kommentarer löpande på manus, produktion och distribution.

Alla ansökningar sker till https://portalen.filmivast.se

Handlingar som ska bifogas ansökan
Ansökan ska innehålla följande dokument. De första punkterna ska bifogas vid ansökan, övriga kan kompletteras i efterhand:

 • Manus
 • Kortsynopsis
 • Finansieringsplan
 • Projektbeskrivning
 • Regissörens och producentens vision
 • Preliminär tidplan
 • Initial plan kring spend
 • Budget
 • CV för producent, regissör, manusförfattare
 • Distributionsintyg/avtal
 • Estimat från distributör och plan för filmens lansering
 • Estimat och plan för internationell lansering från internationellt sales-bolag
 • Cast och andra nyckelfunktioner
 • Spendbudget: vilka moment som ska göras i Västra Götaland samt en ekonomisk redogörelse för dessa.

Bedömning och beslut
Ansökan för samproduktion av svensk långfilm bedöms av Jenny Gilbertsson. Projekten diskuteras löpande i Film i Västs produktionsgrupp utifrån principen om maximal måluppfyllelse. Beslut fattas av produktionschef Kristina Börjeson. Besluten är relaterade till Film i Västs mål.

Vad händer sen
De generella villkoren för Film i Västs samproduktioner framgår av Film i Västs regelverk för samproduktioner. Vid positivt beslut ska ett samproduktionsavtal upprättas av huvudproducenten. På Film i Väst förhandlas samproduktionsavtal för långfilm av Rebecka Beckman.

Produktionen ska föra en aktiv dialog med Film i Väst när det gäller rekrytering av personal och val av leverantörer. Film i Västs rådgivning är neutral. Rådgivning lämnas av Film i Västs produktionsrådgivare Christina Bredelius.

Ett bra verktyg för att själv orientera sig är: www.filmservice.se. Här finns aktuella uppgifter kring leverantörer, filmarbetare, statister, locations, uthyrning etc.

Kontaktpersoner:

Jenny Gilbertsson, senior executive co-productions
tel: 073-597 93 35
jenny.gilbertsson@filmivast.se

Kristina Börjeson, produktionschef
tel: 076-501 20 66
kristina.borjeson@filmivast.se

Rebecka Beckman, Business Affairs Executive
tel: 070 -492 55 29
rebecka.beckman@filmivast.se

Christina Bredelius, produktionsrådgivare
tel: 0707-73 16 99
christina.bredelius@filmivast.se

Kontakt

Kristina Börjeson
Kristina BörjesonProduktionschef
Your Content Goes Here
Jenny Gilbertsson
Jenny GilbertssonSenior Executive Co-Productions
Your Content Goes Here
Christina Bredelius
Christina BredeliusProduktionsrådgivare
Your Content Goes Here
Rebecka Beckman
Rebecka BeckmanAvtal
Your Content Goes Here