Dramaserier

Mål och syfte
Film i Väst ska tillsammans med den professionella filmbranschen samproducera film, dramaserier och andra format inom den audiovisuella sektorn.

Film i Väst ska också bidra till en hållbar och modern infrastruktur i Västra Götaland genom utveckling av talang, kompetens och faciliteter som attraherar den svenska, nordiska och europeiska filmindustrin.

Film i Väst investerar i dramaserieprojekt som har möjlighet att få ett stort publikt genomslag och/eller håller en hög konstnärlig kvalitet. Film i Väst investerar i dramaserieprojekt som förlägger hela eller stora delar av sin inspelning i Västra Götaland. De valda projekten ska bidra till att utveckla infrastrukturen för film- och tv-branschen i Västra Götaland.

Vem kan söka
Etablerade producenter och produktionsbolag med dokumenterad erfarenhet av dramaserier eller långfilmsproduktion kan ansöka om medfinansiering. Internationella produktionsbolag behöver ett svenskt produktionsbolag med dokumenterad erfarenhet av dramaserier/långfilmsproduktion som partner.

För vad kan man söka
Samproduktionsmedel kan sökas för dramaserier som har merparten av finansieringen säkrad samt en svensk sändande kanal/plattform som ska medverka i finansieringen och produktionens genomförande.

Vid ansökningstillfället ska manus till minst två avsnitt av serien finnas tillgängligt. Ansökan måste göras före inspelningsstart.

Våra bedömningskriterier
En bedömning görs av projektet utifrån följande kriterier:

 • manus/vision/genre
 • målgrupp/publik
 • konstellationen regi/manus/producent
 • upphovspersonernas tidigare erfarenheter och framgångar
 • produktionsbolagets tidigare erfarenheter och framgångar
 • genomförandepotential
 • budget/finansiering
 • regional effekt
 • publikpotential
 • möjlighet till internationell spridning

När och hur ansöker man
Ansökningar kan göras löpande, Film i Väst använder sig inte av deadlines annat än för specifika satsningar. Handläggningstiden är sex veckor för nyinkomna projekt och Film i Väst lämnar efter beslut kommentarer löpande på manus, produktion och distribution.

Alla ansökningar sker till https://portalen.filmivast.se

Handlingar som ska bifogas ansökan
Ansökan ska innehålla följande dokument. De första punkterna ska bifogas vid ansökan, övriga kan kompletteras i efterhand:

 • Manus – minst 2 avsnitt
 • Finansieringsplan
 • Projektbeskrivning
 • Regissörens och producentens vision
 • Preliminär tidplan
 • Initial plan kring spend
 • Budget
 • CV för producent, regissör, manusförfattare
 • Avtal med sändande broadcaster
 • Estimat från sändande broadcaster och plan för dramaseriens lansering
 • Estimat och plan för internationell lansering från internationellt sales-bolag
 • Cast och andra nyckelfunktioner
 • Spendbudget: vilka moment som ska göras i Västra Götaland samt en ekonomisk redogörelse för dessa.

Bedömning och beslut
Ansökan för samproduktion av dramaserier bedöms av Jenny Gilbertsson. Projekten diskuteras löpande i Film i Västs produktionsgrupp utifrån principen om maximal måluppfyllelse. Beslut om samproduktion av dramaserier fattas av Film i Västs produktionschef Kristina Börjeson. Besluten är relaterade till Film i Västs mål.

Vad händer sen
De generella villkoren för Film i Västs samproduktioner framgår av Film i Västs regelverk för samproduktioner. Vid positivt beslut ska ett samproduktionsavtal upprättas. Förslag på samproduktionsavtal upprättas av huvudproducenten. På Film i Väst förhandlas samproduktionsavtal för dramaserier av Rebecka Beckman.

Produktionen ska föra en aktiv dialog med Film i Väst när det gäller rekrytering av personal och val av leverantörer. Film i Västs rådgivning är neutral. Rådgivning lämnas av Film i Väst produktionsrådgivare Christina Bredelius.

Ett bra verktyg för att själv orientera sig är: www.filmservice.se (länk). Här finns aktuella uppgifter kring leverantörer, filmarbetare, statister, locations, uthyrning etc.

Kontaktpersoner

Jenny Gilbertsson, senior executive co-productions
tel: 073-597 93 35
jenny.gilbertsson@filmivast.se

Kristina Börjeson, produktionschef
tel: 076-501 20 66
kristina.borjeson@filmivast.se

Rebecka Beckman, Business Affairs Executive
tel: 070 -492 55 29
rebecka.beckman@filmivast.se

Christina Bredelius, produktionsrådgivare
tel: 0707-73 16 99
christina.bredelius@filmivast.se

Kontakt

Jenny Gilbertsson
Jenny GilbertssonAnsvarig dramaserier
Your Content Goes Here
Kristina Börjeson
Kristina BörjesonProduktionschef
Your Content Goes Here
Rebecka Beckman
Rebecka BeckmanAvtal dramaserier
Your Content Goes Here
Christina Bredelius
Christina BredeliusProduktionsrådgivare
Your Content Goes Here