Corona-pandemin riskerar under lång tid fram över att drabba film- och seriedramatiksektorn hårt i form av:

  • nedlagda produktioner eller i bästa fall framflyttade inspelningar
  • kraftigt försenade leveranser av produktioner, vilket leder till ökade kostnader för producenter, distributörer och visare
  • avsevärt minskade intäkter i biografledet, vilket drabbar biografnäring och filmägare
  • produktions- och postproduktionsbolag med uteblivna intäkter, arbetslösa filmarbetare och drabbade leverantörer

Det är svårt att sia om hur film- och seriedramatiklandskapet kommer att se ut efter pandemin. Just nu växer omsättningen hos strömningstjänsterna kraftigt. Samtidigt ökar filmens beroende av offentlig medfinansiering för samtliga led kraftigt. Offentliga aktörer måste prioritera om för att skydda pågående filmprojekt och så mycket som möjligt av den inhemska infrastruktur inkluderande kreativitet, kunnande och kompetens.

Som Skandinaviens ledande filmfond och Sveriges näst största investerare i film och seriedramatik vill Film i Väst ta vårt ansvar för att stötta branschen. Det gör vi i nära samspel med samarbetspartners och våra ägare, Västra Götalandsregionen.

Film i Väst gör nu omprioriteringar för att kunna satsa större resurser i redan pågående filmprojekt i Västra Götaland och i utveckling av nya svenska filmer och dramaserier med produktion i regionen. Omprioriteringarna innebär att vi bland annat temporärt inte fattar beslut om nya investeringar i internationella samproduktioner.

Film i Väst satsar på:

  • Att skapa förutsättningar för att de produktioner vi gått in i som samproducenter ska kunna genomföras. Det innebär att Film i Väst har beredskap att tillsammans med partners gå in med ytterligare investeringar i redan utvalda samproduktioner. Kostnaden för detta beräknas uppgå till minst tio miljoner kronor.
  • Att hitta nya projekt för att primärt utveckla kommande biofilmer och dramaserier. Film i Väst omfördelar medel så att nya pengar tillförs.
  • Att fatta beslut om projekt i samma tempo som tidigare.
  • Att tillsammans med andra regionala aktörer snabbt se över möjligheterna till en digital utbildningssatsning som också inbegriper filmarbetare och mindre aktörer.
  • Att förstärka vårt pågående arbete med strategi och omvärldsanalys för att följa utvecklingen inom film- och seriedramatikproduktion i Sverige och globalt.

Mikael Fellenius, vd, Film i Väst             Peter Possne, produktionschef, Film i Väst