Anvisningar och checklista kompletterar och klargör Film Västs regelverk och riktlinjer för samproduktion av långfilm.

Ansökan

 1. Film Väst behandlar endast långfilmsprojekt som kommer från ett produktionsbolag med dokumenterad erfarenhet av långfilmsproduktion.
  2. Projekt ska insändas med traditionell post.
  3. Projekt kan sändas in i form av en film, ett synopsis, treatment eller i manuskriptform. Den särskilda
  blankett som finns på Film Västs hemsida ska fyllas i och bifogas. Producentens och regissörens vision
  (max en sida/funktion) ska bifogas liksom CV för producent och regissör.
  4. Film Väst meddelar inom sex veckor om det finns ett intresse för att föra en dialog om projektet.

Processen

 1. 1När väl en dialog inletts om projektet ska ny och relevant information successivt skickas till Film i Väst. Sådan information består bland annat av: budget, finansieringsplan, distributionsintyg/avtal, estimat och ställningstagande av andra finansiärer.
  2. Film Väst kan besluta om att aktivt delta i utvecklingen av projektet (villkoren för detta framgår av
  ”policy för utveckling”, som finns på webbplatsen).
  3. Om Film Väst beslutar sig för att det finns ett intresse för att investera i projektet ska ett möte hållas på Film Västs kontor i Trollhättan där checklistan behandlas (se nedan). Ingen form av ”letter of interest” eller ”letter of intent” skrivs innan ett sådant möte hållits.
  4. Mötet ska resultera i ett ”deal memo”. I den mån relevant och nödvändig information saknas kan det
  vara aktuellt med ytterligare ett möte där checklistan behandlas och ett nytt ”deal memo” skrivs. Detta ska i så fall framgå av ”deal memo 1”.

Beslut och förhandling

 1. Av Film Väst beslut framgår: investeringens storlek och vad den består av; de kommersiella villkoren;
  hur mycket produktionen förutsätts spendera i Västra Götaland uppdelat på personal och inköp av varor
  och tjänster; och vilka delar man har förpliktigat sig till att genomföra i Västra Götaland. Inget beslut fattas innan samtliga handlingar i checklistan har levererats.
 2. Med utgångspunkt i Film Västs regelverk och riktlinjer, skrivna ”deal memo” och i Film Västs beslut ska ett samproduktionsavtal förhandlas.

Checklista i processen och inför beslut – utgör grund för möten med producenten och eventuellt ”deal memo”

Dokument (steg 1)

 • Synopsis
 • Treatment
 • Eventuellt filmat material
 • Manus
 • Plan för utvecklingsarbetet
 • Anvisningar långfilm
 • Regissörens vision
 • Producentens vision
 • CV producenten
 • CV regissören
 • CV manusförfattaren/na

Dokument (steg 2)

 • Budget
 • Finansieringsplan
 • Avtal med manusförfattare och regissör
 • Avtal/beslut med/från andra finansiärer’
 • Distributionsavtal
 • Estimat från distributör
 • Eventuellt avtal med internationell säljagent
 • Estimat från denne
 • Marknadsplan
 • Cast – lista på samtliga skådespelare
 • Team – lista på samtliga medlemmar av inspelningsteam, samt personal i för- och postproduktion

Film Väst ska formellt godkänna det manuskript (slut/inspelningsmanus) som utgör grund för
inspelningen, budgeten, finansieringsplanen, distributionsavtalet samt avtalet med internationell
säljagent. Film Väst värderar projektets konstnärliga kvaliteter och kommersiella och publika möjligheter.
Detta arbete görs tillsammans med externa konsulter. Film Väst använder också en extern konsult för att
granska budgeten. Alla avtal granskas och värderas internt.

Film Väst använder den så kallade Minervamodellen för att målgruppsbestämma filmen. Information om
denna kan rekvireras från Film Väst. Övriga dokument utgör kompletterande grund i diskussionen.
Film Västs beslut grundas på projektets konstnärliga och publika kvaliteter. Detta gäller också
investeringens storlek. Om och när Film Väst beslutar att delta i projektet vidtar steg 3 som syftar till att
anpassa investeringens storlek till vad som kan göras i regionen.

Dokument (steg 3)

 • Vad ska göras i regionen
 • Inspelning (antal dagar):
 • Studio (antal veckor inkl byggtid):
 • Postproduktion (element):
 • Vem ska göra i regionen
 • Personal inspelning (antal, andel, anställningens längd och i vilka funktioner)
 • Personal postproduktion (antal, anställningens längd och i vilka funktioner)
 • Skådespelare (antal, anställningens längd)
 • Primära leverantörer
 • Inspelningsteknik’
 • Postproduktionsteknik och faciliteter fördelade på olika element
 • Transporter
 • Boende
 • Byggmaterial
 • Övriga större poster
  ”Spend”
 • Hur mycket kommer att spenderas i regionen uppdelat på personal skrivna och betalandes skatt i Västra
  Götaland, och inköp av varor och tjänster från företag med säte och verksamhet i Västra Götaland.

I samband med positivt beslut och förhandling om samproduktionsavtal ska följande klargöras:

 • Marknadsföringen av filmen under produktionstiden
 • Plan (när, var)
 • Film i Västs kreditering
 • Status
 • Filmens för- och eftertexter
 • Tryckt material
 • Premiär
 • Ansvar för kostnader och genomförande
 • När, hur, var
 • Film i Västs kostnader i projektet
 • Direkt investering (kontanter, faciliteter)
 • Utvecklingskostnader (värdering av personella och andra insatser)
 • Kostnader förknippade med samproducentskapet (resor, boende)
 • Leveranser till Film i Väst
 • Bilder
 • Teaser, trailer
 • DVD
 • Publik- och försäljningssiffror i samtliga fönster
 • Festivaler