Riktlinjer och regelverk för kortfilm och kort dokumentärfilm
Särskilda bestämmelser Film i Västs (nedan FV:s) kort- och kort dokumentärfilmsverksamhet.
Giltig från 2012-05-28
Särskilt för kortfilm – Fiktion
Inspelningen ska vara förlagd till Västra Götalandsregionen och produktionen ska använda västsvensk personal. I undantagsfall samproducerar FV projekt där inspelning görs utanför regionen. FV medverkar endast i undantagsfall i produktion vars inspelning startat. Utvecklingsstöd beviljas inte.
Särskilt för kortfilm – Dokumentär
Upphovspersoner bosatta och verksamma i regionen prioriteras. Innehåll ur ett regionalt perspektiv prioriteras.
Utvecklingsstöd kan beviljas i begränsad omfattning.
Övriga bestämmelser Film Västs (nedan FV:s) kortfilm och kort dokumentärfilmsverksamhet
1. Film Väst samproducerar i huvudsak film avsedd för en allmän publik visning.
2. Ett produktionsbolag med en huvudproducent för projektet kan söka.
3. Föreslagna projekt måste ha anknytning till Västra Götalandsregionen.
4. FV:s maximala insats bör ej överstiga en fjärdedel av den totala budgeten.
5. FV:s insats ska omsättas i Västra Götalandsregionen.
6. För FV:s medverkan förutsätts att huvudproducenten tillämpar vid varje tidpunkt gällande kollektivavtal vid engagemang av medverkande.
7. FV agerar som samproducent. Vid samproducentskap ska avtal tecknas av huvudproducent med FV och övriga samproducenter. Huvudproducenten har det fulla ansvaret för produktionens genomförande.
8. Produktionen ska genomföras i enlighet med den beskrivning av projektet som låg till grund för FV:s ställningstagande. Om förändringar sker ska dessa ovillkorligen godkännas av FV. Om så inte sker har FV rätt att dra sig ur produktionen och erhålla skälig kompensation för nerlagda insatser.
9. För att ett samproduktionsavtal ska undertecknas ska huvudproducenten ha skriftlig konfirmation på att hela finansieringen till projektet säkrats. Slutversion av manus, budget, och andra eventuella avtal som reglerar filmens produktion, distribution och försäljning ska också ha inkommit till FV. Riktlinjer och bestämmelser för FV:s verksamhet avseende kort- och kort dokumentärfilm ska ha godkänts med signatur av huvudproducent och samtliga samproducenter och ska biläggas avtalet.

10.

Samproduktionsinsatsen utbetalas normalt vid fyra tillfällen: Vid ett avtals underskrivande, vid
inspelningens slut, vid godkänd arbetskopia och när slutredovisning görs. En förutsättning för att
FIV ska kunna påbörja utbetalning av insatsen är att samtliga handlingar uppräknade i punkt 9
insänts och i förekommande fall signerats.
11.
Vid samproduktioner ska FIV ha samma andel av produktionens intäkter som den finansierings
andel som FIV bidragit med. FIV ska ha intäkter inom samma intervall som samtliga övriga sam
producenter.
12.
Det åligger producenten att upprätta särskild bokföring avseende filmen. FIV skall erhålla en eko
nomisk redovisning (slutredovisning), inklusive en redovisning över kostnader omsatta i regionen
(spendredovisning). Denna ska innehålla uppgifter om produktionens faktiska kostnader jämfört
med godkänd budget. FIV ska när som helst under produktionen kunna begära och få en ekono
misk rapport av produktionens ekonomiska ställning utan kostnad för FIV.
13.
Filmer där FIV medverkat ska i sin huvudtext tydligt ange att den producerats i samproduktion
med FIV och likvärdigt med övriga samproducenter respektive stödgivare. Kort- och dokumen
tärfilmsansvarig ska krediteras om detta gäller för någon annan samproducent respektive stöd
givare. ́
14.
FIV ska löpande beredas möjlighet att följa produktionen under såväl förproduktion, inspelning
som efterarbete. Under efterarbetet ska särskild visning för FIV göras vid minst ett tillfälle i Västra
Götalandsregionen eller enligt överenskommelse. FIV ska haft möjlighet att kommentera och
godkänt den föreslagna slutversionen av filmen innan klippningen låses.
15.
Huvudproducenten ansvarar för att presstext och minst tre friköpta foton från produktionen leve
reras till FIV för fri användning. Möjligheten att publicera den färdiga filmen på FIV:s hemsida ska
diskuteras och ev. avtalas i samband med avtalsskrivning. Huvudproducenten ska iaktta detta vid
avtalsskrivning med filmens upphovsmän/kvinnor.
16.
Pressarbetet ska ske i samarbete med FIV pressansvarige. I samtliga press och mediakontakter
ska den specifika produktionens representanter betona FIV:s roll för filmens tillkomst och genom
förande. I allt tryckt material som presenterar produktionen ska FIV krediteras som samproducent.
Om någon övrig samproducents eller stödgivares logotyp förekommer i filmens huvudtext och i
tryckt material ska FIV:s logotyp också exponeras.
17.
Beroende på projektets storlek ska FIV ska ha möjlighet att placera 1-2 elever/studerande från
film- och medieutbildningar i regionen i filmprojekt som samproduceras. Dessa ska ha en hand
ledare. Elever/studerande får ej ersätta ordinarie personals arbete om inte särskilda skäl föreligger
såsom att projektet är ett riktat utvecklingsprojekt.
18.
FIV har rätt att visa och använda filmerna i FIV verksamhet och i marknadsföringssyfte.
19.
Efter produktionen har avslutats ska det till FIV levereras fem (5) DVD av filmens distributions
utförande utan extra kostnad för FIV.