Integritetspolicy

Film i Västs integritetspolicy (GDPR)

  • Ansvar och kontakt
  • Hur har vi samlat in personuppgifterna?
  • Vilka personuppgifter hanterar vi?
  • Ändamål och laglig grund
  • Lagring av personuppgifter
  • Cookies

Vi på Film i Väst är noga med att skydda din integritet genom en trygg hantering av dina personuppgifter. Dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft 25 maj 2018 och ersätter då den svenska personuppgiftslagen. Med anledning av detta har vi upprättat en ny integritetspolicy. Syftet med GDPR är att stärka och skydda enskildas grundläggande fri-och rättigheter såsom integritet, rätt till privatliv och skydd för personuppgifter.

Ansvar och kontakt
Film i Väst AB, organisationsnummer 556573-5569, är Personuppgiftsansvarig (PUA) för dina personuppgifter. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse, överföring, begära att vi begränsar behandlingen, göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@filmivast.se. Du når vårt dataskyddsombud (DSO) Nina Sekundnina.sekund@filmivast.se. Om du har invändningar på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att framföra dina åsikter till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Hur har vi samlat in personuppgifterna?
Vi samlar in personuppgifter om dig som du frivilligt lämnat till oss genom kontakt med Film i Väst, t ex via våra register:

  • Ansökningsportalen
  • Filmservice (Filmarbetarregistret, Gröna registret, Statistregistret, Skådespelarregistret, Leverantörsregistret)
  • genom att du skickat in en ansökan om samproduktion till oss, via e-post eller andra kanaler
  • Vi samlar även in personuppgifter på grund av att vi bedömer att du i din profession har intresse för Film i Västs verksamhet och därför vill nås av nyhetsbrev, premiärinbjudningar etc.

Vilka personuppgifter hanterar vi?
Personuppgifter är data som kan användas för att identifiera dig. Uppgifterna vi samlar in inkluderar namn, e-postadress, företag, adress och telefonnummer.

I de fall där det är relevant, främst via Filmservice, samlar vi även in andra personliga uppgifter såsom körkortsinformation, ålder, kön, personlig presentation, information om utseende, utbildning och bilder. I dessa fall finns alltid en samtyckesklausul.

Ändamål och laglig grund
Behandlingen är ett led i Film i Västs myndighetsutövning som regionalt finansierad aktör. Enligt vårt regelverk, antaget 1 maj 2017, ska vi enligt EU:s statsstödsregler och förordning utföra registerföring, offentliggörande och rapportering etc som följer av 12:e § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och förordningen (2016:605).

Filmservice: I www.filmservice.se (Filmarbetarregistret, Gröna registret, Statistregistret, Skådespelarregistret och Leverantörsregistret) finns en samtyckesklausul där ett antal relevanta personuppgifter för vart och ett av dessa register samlas in för att kunna utföra Film i Västs uppdrag gentemot ägare och samproducenter. Laglig grund för ändamålet är förutom samtycke även intresseavvägning.

Ansökningsportalen: I https://portalen.filmivast.se finns en samtyckesklausul där producenter som ansöker lämnar ett antal personuppgifter. Exempel på personuppgifter som behandlas i samproduktionsansökan är de funktioner som anges i ansökan, t ex regissör, manusförfattare och andra för produktionen relevanta funktioner. Laglig grund är Film i Västs myndighetsutövning.

Avtal: Vi behandlar personuppgifter när det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dess bilagor. Rättslig grund, behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal.

Information om Film i Väst och dess verksamhet: Vi använder även dina personuppgifter för att informera om Film i Västs verksamhet genom nyhetsbrev och inbjudningar till våra arrangemang eller för att komma i kontakt med dig i din profession. Vi samlar in namn och e-postadress. I vissa fall även företag, telefonnummer och adress. Laglig grund är intresseavvägning.

Lagstadgade skyldigheter:
Vi behandlar även personuppgifter i syfte att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter, t ex för lagring av faktureringsunderlag. Laglig grund är rättslig förpliktelse.

Lagring av personuppgifter
Personuppgifterna sparas för angivna ändamål eller att vi, utifrån din profession, bedömer att du kan vara intresserad av Film i Väst. Vi genomför kontinuerligt rensningar för att hålla våra register aktuella och om det kommer till vår kännedom att dina arbetsuppgifter ändrats eller om du bytt arbetsgivare så kommer du raderas. Du kan även själv välja att när som helst avregistrera dig från våra register eller nyhetsbrev eller kontakta oss för att bli raderad.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas endast med våra underleverantörer som är personuppgiftsbiträden och sköter teknisk support för våra registertjänster. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Cookies
Film i Västs webbplats använder sig av små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan. De används framför allt för att samla in statistik och för att förbättra upplevelsen för användaren. Det kan exempelvis handla om att ett val du gör på vår webbplats sparas.

Om du inte vill att dina besök på vår webbplats ska visas i statistiken i Google Analytics kan du installera ett tillägg i din webbläsare. Tillägget finns för webbläsarna Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari och Opera och finns tillgängligt här.