FAQ Page

FAQ Page2019-09-19T12:05:14+00:00
Varför måste det vara en svensk revisor som granskar spendredovisningen?2019-03-07T11:01:15+00:00

Den granskning som revisorn ska göra kräver kontakter med myndigheter i Sverige. Kravet på svensk revisor gäller såväl svenska som internationella produktioner.

I regelverket står det att det ska finnas en completion bond/färdigställandegaranti – godkänns moderbolagsgaranti?2019-03-07T11:01:05+00:00

För att säkerställa att produktionen färdigställs krävs en Completion Bond eller motsvarande. Det innebär att en moderbolagsgaranti kan godkännas.

Måste alla dokument vara i sin slutversion?2019-03-07T11:00:52+00:00

Ja, i så mening att de är av parterna fastställda.  När producenten söker ska dokumenten vara väl underbyggda och så färdiga att producenten är beredd att starta produktionen med dem som utgångspunkt. Eventuella förändringar som innebär justeringar av dessa dokument måste anmälas till Film i Väst.

Vad menas med att produktionen ska vara fullfinansierad – kan man räkna in produktionsrabatten?2019-03-07T11:00:42+00:00

Det innebär att nödvändig finansiering (Fastställd budget) för att producera filmen eller TV-dramat har säkrats. Beräknad produktionsrabatt kan räknas in i finansieringen.

Varför får man inte räkna med kostnader som har uppstått innan ansökan har bekräftats mottagen?2019-03-07T11:00:31+00:00

Det europeiska regelverket GBER styr den regionala produktionsrabatten, och det tillåter inte att stöd ges i efterhand.

När får sökande besked?2019-03-07T11:00:21+00:00

Inom 20 arbetsdagar från det att ansökan kommit in till Film i Väst lämnas besked om den sökande produktionen har uppnått ställda villkor eller inte. De som fått del av produktionsrabatt meddelas via ett beslutsbrev från Film i Väst.

Vem bestämmer vilka produktioner som ska få ta del av produktionsrabatten?2019-03-07T11:00:10+00:00

Produktionsrabatten är ett så kallat automatiskt stöd som kan sökas och tilldelas de produktioner som uppfyller de villkor som ställs i Regelverk VGPR. Det sker alltså ingen selektering av de inkomna projekten.

Vem kan söka produktionsrabatten?2019-03-07T11:00:00+00:00

Produktionsrabatt kan sökas för långfilm och TV-drama som förlägger hela eller delar av sin produktion till Västra Götaland.  Produktionsrabatten kan uppgå till 30 procent av godkända produktionskostnader (spend) som omsatts i Västra Götaland.

Det är möjligt för alla produktionsbolag inom EU att söka VGPR. Om sökanden är ett produktionsbolag som inte bedriver verksamhet i Sverige krävs att Produktionen har en svensk samproducent med mandat (fullmakt) att söka och ta emot stödet samt ansvara för genomförandet för produktionen i Västra Götaland.

Varför kan man inte kombinera samproduktionsstöd från Film i Väst och produktionsrabatt?2019-03-07T10:59:54+00:00

Detta är ett politiskt beslut. Film i Väst har redan kring 90 miljoner kronor årligen att investera i film- och tv-produktion. Avsikten är att locka fler produktioner till Västra Götaland, projekt som annars kanske inte skulle komma hit. På så vis uppstår ett ”mervärde” för Västra Götaland, ett mervärde som gynnar både filmindustrin och andra näringsgrenar genom ökad spend i regionen.

Vilken roll spelar Film i Väst?2019-03-07T10:59:46+00:00

Film i Väst administrerar Västra Götalandsregionens Produktionsrabatter, men Västra Götalandsregionen betalar ut medlen.

När kommer nationella produktionsrabatter?2019-03-07T10:59:37+00:00

Film i Väst har varit drivande i införandet av nationella produktionsrabatter. Frågan har legat på Riksdagens och dess utskotts bord under en längre tid. Det är möjligt att Riksdagen fattar beslut under 2019.

Varför införs produktionsrabatter i Västra Götaland?2019-03-07T10:59:29+00:00

Västra Götalandsregionen är redan i dag Nordens ledande filmregion med en komplett infrastruktur för inspelning och postproduktion. Samtidigt ökar konkurrensen nationellt och internationellt. Produktionsrabatter finns i dag i alla europeiska länder utom Sverige och Danmark och är ett mycket starkt konkurrensmedel för att locka till sig framför allt internationella produktioner.

Syftet med produktionsrabatterna är:

  • att öka det internationella intresset för Västra Götaland som produktionsplats
  • att gynna utvecklingen, tillväxten och internationaliseringen av företag i Västra Götaland
  • samt stärka infrastrukturen för film och TV i Västra Götaland
När införs produktionsrabatter i Västra Götaland?2019-03-07T10:59:02+00:00

Det slutgilitiga beslutet fattades av Regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen den 7 mars 2019. Samma dag är det möjligt att ansöka om produktionsrabatt. Deadline för första ansökningstillfället för 2019 års VGPR är den 31 mars 2019. Efter första ansökningstillfället gäller först till kvarn så länge det finns tillgängliga medel. Möjligheten att söka VGPR stängs när tillgängliga medel är slut. Totalt omfattar produktionsrabatterna sex miljoner kronor.

Välkommen till Film i Väst

Film i Väst är en av Europas ledande regionala filmfonder och efter Svenska Filminstitutet näst största finansiären av svensk film. Sedan starten 1992 har Film i Väst samproducerat fler än 1 300 svenska och internationella långfilmer, dramaserier, dokumentär- och kortfilmer. Samproduktionerna har vunnit Oscar, Golden Globe, Emmy och European Film Awards. Även på världens främsta filmfestivaler som Berlin och Cannes har Film i Västs samproduktioner varit framträdande. Film i Väst är en del av Västra Götalandsregionen, Sveriges ledande filmregion.

FILM I VÄST – a part of Region Västra Götaland.

Västra Götaland is Sweden’s foremost region for culture. Through dedicated effort and the country’s largest cultural budget, both in absolute terms and per capita, culture has a self-evident role in social life. Culture is a basic precondition for active, committed citizens – involvement contributes to democratic development. Culture can make people grow and is very important for employment, regional development and growth in Västra Götaland.

Till toppen